В нашей онлайн базе уже более 10821 рефератов!

Список разделов
Самое популярное
Новое
Поиск
Заказать реферат
Добавить реферат
В избранное
Контакты
Украинские рефераты
Статьи
От партнёров
Новости
Крупнейшая коллекция рефератов
Предлагаем вам крупнейшую коллекцию из 10821 рефератов!

Вы можете воспользоваться поиском готовых работ или же получить помощь по подготовке нового реферата практически по любому предмету. Также вы можете добавить свой реферат в базу.

АНГЛОМОВНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ КОНТРАКТ: ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ ТА ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ

АНГЛОМОВНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ КОНТРАКТ: ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ ТА ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ

У сучасному мовознавстві все більш актуальними стають міждисциплінар­ні розвідки, в яких використовується могутній арсенал суміжних наук, що від­криває нові горизонти для вивчення різних видів дискурсивної діяльності (А.Д. Бєлова, І.А. Бехта, В.Б. Бурбело, О.М. Ільченко, В.І. Карасик, М.Л. Макаров, К.С. Серажим, О.О. Селіванова, Ю.С. Степанов, Г.М. Яворська та ін.), у т. ч. й офіційно-ділової. Усвідомлення того факту, що когнітивний компонент дискур­су є співвіднесеним із семантичним, а комунікативний – із прагматичним (М.М. Полюжин, А.М. Приходько, C. Bicchieri, D. Blakemore, M. Coulthard, R.S. Jackendoff, G. Meggle, I.S. Shevchenko, A. Wierzbicka, G. Zifonun та ін.), сприяло укоріненню в лінгвістичних студіях ідеї про те, що функціонально-стилістичні та жанрово-композиційні витоки мовлення та його продукту – тексту – лежать у відповідному комунікативному середовищі. Саме такий підхід до розуміння мовленнєвої діяльності підвів міцну теоретичну базу під вивчення ділових тек­стів у руслі когнітивно-дискурсивної парадигми знання.

Незважаючи на певні успіхи когнітивно-дискурсивних розвідок, їм все ще бракує міждисциплінарного підходу до вивчення офіційно-ділових текстів у ці­лому та текстів комерційних контрактів зокрема. Останні розглядаються як сукупність штампів і фразових одиниць відповідно до жанрових властивостей офіційно-ділового стилю, тоді як соціальний контекст і предметна ситуація, під упливом яких вони формуються, все ще залишаються поза увагою науковців.

Рефероване дослідження стимулювалося передусім усвідомленням того факту, що попри наявність численних лінгвістичних праць із ділової докумен­тації (О.Р. Зарума-Панських, І.В. Герасименко, М.М. Ісупова, Р.Н. Комарова О.І. Омоле, А.О. Стеблецова та ін.) та його інтенсивне вивчення юристами й економістами (М.Б. Біржаков, Е.М. Воротінцев, Д.М. Михайлов, М.Г. Розен­берг, С.В. Чудіна, В.А. Ямшанова, G. Kersten, S. Noronha), англомовний комер­ційний контракт не був об’єктом спеціального аналізу, а його когнітивно-дис­курсивна природа все ще не знайшла свого всебічного висвітлення.

Звернення до теоретичних напрацювань сучасної лінгвістики відкриває нові можливості в інтерпретації комерційного контракту як результату тексто­вої комунікації. Необхідність системного дослідження когнітивно-комунікатив­них аспектів комерційного контракту, який оформлює понад 90% загальної кількості укладених ділових угод англійською мовою (Е.М. Басс), зумовлює можливість його розгляду в трихотомії “форма – зміст – функція”. Такий підхід пов’язаний з описом процесу текстотворення в діловій сфері спілкування, а також закономірностей і механізмів його реалізації в контексті руху від усного дискурсу переговорів до писемно закріпленого офіційно-ділового тексту.

Актуальність роботи зумовлена вищеокресленими чинниками й визначає­ться все більш зростаючою роллю англомовних офіційно-ділових документів у соціальному бутті світового співтовариства, у т.ч. й України. Попри те, що лінг­вістичні виміри текстів ділової сфери спілкування в цілому та текстів комерцій­них контрактів зокрема неодноразово ставали об’єктом прискіпливої дослід­ницької уваги, їхні когнітивно-дискурсивні витоки ще не були предметом спеці­ального дослідження. З’ясування системної організації текстотипу “комерційний контракт”, що зумовлюється відповідними прагманастановами та когнітивними схемами мовленнєвої поведінки його співавторів, уможливлює відтворення спе­цифічної моделі його вербалізації, яка ґрунтується на використанні відповідних мовних засобів.

Зв’язок роботи з науковими темами. Дослідження виконано в руслі комплексної міжкафедральної наукової теми факультету іноземної філології Запорізького національного університету „Когнітивно-дискурсивні аспекти функціонування мовних одиниць” (код держреєстрації 0103U002181).

Мета дослідження полягає у вивченні лінгвопрагматичних і лінгвокогні­тивних особливостей англомовного комерційного контракту. Досягнення по­ставленої мети зумовлює розв’язання таких конкретних завдань:

• визначення ролі та місця текстотипу „комерційний контракт” в офіційно-діловому дискурсі;

• вивчення механізмів конституювання текстів комерційних контрактів під кутом зору когнітивно-дискурсивної парадигми лінгвістики;

• з’ясування жанрово-мовленнєвої та композиційно-структурної специфіки текстотипу “комерційний контракт”;

• розкриття лінгвопрагматичного потенціалу текстотипу “комерційний кон­тракт”;

• виявлення лінгвокогнітивних параметрів англомовного комерційного контракту;

• опис шляхів і способів вербального аранжування текстів англомовних комерційних контрактів.

Об’єктом дослідження є англомовний комерційний контракт (КК), який конституюється в діловій галузі спілкування в результаті трансформації усного дискурсу переговорів у писемно фіксований офіційно-діловій текст.

Предмет дослідження становлять лінгвопрагматичні та лінгвокогнітивні аспекти англомовного комерційного контракту, а також вербальні засоби його аранжування як офіційно-ділового тексту високого рівня стандартизації.

Матеріалом дослідження слугували понад 100 текстів англомовних комер­ційних контрактів, укладених протягом 1990 – 2004 рр. і зафіксованих як у папе­ровому, так і в електронному вигляді. Загальний обсяг матеріалу складає понад 10 000 висловлювань. Крім того, в дисертації використано стенограми ділових переговорів із електронних фондів “London-Lund Corpus”, “Lancaster Spoken English Corpus”, “PIXI Corpora”, “Birmingham Collection of English Text”, “Corpus of Spoken American English”, що в інтерактивному режимі забезпечують доступ через комп’ютерну мережу не лише до транскриптів, а й до їхніх звукових оригіналів (загальна тривалість звучання відібраних пасажів складає близько 550 хв.).

Вибір методів дослідження зумовлено метою та завданнями роботи. Ос­новними серед них є дискурсивний, концептуальний і дескриптивний методи аналізу матеріалу. Крім того, в роботі використовувалися процедури та прийо­ми системного, контекстуального, формально-логічного, синтагматичного, лек­сикографічного опису та елементи кількісних підрахунків і комп’ютерної об­робки текстів.

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній уперше визначено роль і місце англомовного комерційного контракту в офіційно-діловому дис­курсі, описано закономірності його конституювання під кутом зору когнітивно-дискурсивної парадигми знання, з’ясовано його жанрово-мовленнєву специфіку та композиційно-структурну організацію. Крім того, в роботі вперше описано іллокутивно-інтенціональний алгоритм текстотипу “комерційний контракт” у вигляді білатерального комісиву, а також його когнітивно-семантичні витоки, що базуються на специфічній, дискурсивно детермінованій концептосистемі. Новим є також опис механізму вербального аранжування текстів англомовних комерційних контрактів із урахуванням системи лексичних, лексико-семан­тичних і граматичних засобів у їхній взаємодії.

Теоретична значущість дисертації полягає в поглибленні й розширенні наукових уявлень щодо жанрово-мовленнєвої специфіки, лінгвопрагматичного потенціалу та лінгвокогнітивних параметрів текстотипу “комерційний кон­тракт”. Висновки й результати роботи мають певну значущість для таких галу­зей мовознавства, як лінгвістика тексту, дискурсознавство, лінгвокогнітологія, лінгвопрагматика, лінгвосинергетика. В рамках германського мовознавства тео­ретично релевантними є опис комунікативно-прагматичної специфіки цього текстотипу та інвентаризація когнітивно-граматичних параметрів його вербаль­ного коду. Проведений аналіз КК може закласти фундамент подальшого вив­чення аналогічних і/або споріднених явищ в інших мовах.

Практична цінність дисертації полягає в тому, що її результати можуть знайти застосування в теоретичних і спеціальних курсах із комунікативної та когнітивної лінгвістики, теорії дискурсу, офіційно-ділового спілкування, при розробці програм і матеріалів для навчання англійській мові ділової комуніка­ції, при створенні навчально-методичних посібників. Вони можуть також виявитися корисними для фахової підготовки викладачів англійської мови для спеціальних цілей, у наукових розвідках аспірантів і студентів гуманітарних спеціальностей при написанні ними курсових і дипломних проектів. Крім того, матеріали й результати роботи можна використати у вивченні практичного кур­су англійської мови ділового спілкування для перекладачів, менеджерів, юрис­тів, чиї фахові інтереси пов’язані із зовнішньоекономічною галуззю діяльності.

[1] 2 3 4 5 6 7

скачать реферат скачать реферат

Новинки
Интересные новости


Заказ реферата
Заказать реферат
Счетчики

Rambler's Top100

Ссылки
Все права защищены © 2005-2019 textreferat.com