В нашей онлайн базе уже более 10821 рефератов!

Список разделов
Самое популярное
Новое
Поиск
Заказать реферат
Добавить реферат
В избранное
Контакты
Украинские рефераты
Статьи
От партнёров
Новости
Крупнейшая коллекция рефератов
Предлагаем вам крупнейшую коллекцию из 10821 рефератов!

Вы можете воспользоваться поиском готовых работ или же получить помощь по подготовке нового реферата практически по любому предмету. Также вы можете добавить свой реферат в базу.

Організація документообігу на підприємстві та шляхи його вдосконалення

Страница 16

На суму оплачених банком платіжних доручень (на підставі виписок банку) кредитується рахунок З1 «Рахунки в банках» і дебетуються відповідно рахунки 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками», 64 «Розрахунки за податками і платежами», 65 «Розрахунки за страхуванням» тощо.

У випадку, якщо в одержувача коштів немає рахунка в установі банку або розрахунки безпосередньо з одержувачем коштів неможливі (пенсії, аліменти, авторські гонорари тощо), підприємство може здійснювати перерахування коштів гарантованими платіжними дорученнями через установи зв'язку.

Платіжна вимога-доручення - комбінований документ: верхня частина - вимога постачальника сплатити йому вартість відвантаженої продукції (виконаних робіт), нижня - доручення платника своєму банку перерахувати з його рахунка відповідну суму на рахунок постачальника.

Платіжна вимога-доручення виписується постачальником і надсилається

разом з розрахунковими і відвантажувальними документами безпосередньо покупцеві (або в обслуговуючий його банк) з вимогою сплатити вартість відвантажених за договором товарно-матеріальних цінностей і наданих послуг. У разі необхідності телеграфного авізування платежу постачальником на всіх примірниках вимоги-доручення вгорі робиться надпис «Платежі переказати телеграфом».

Платіжна вимога-доручення приймається до виконання банком покупця (платника) тільки за наявності грошових коштів на його рахунку і письмової згоди оплатити повністю або частково вимогу-доручення, що має бути підтверджено підписами осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком, і печаткою платника.

При акредитивній формі розрахунків підприємство-покупець перераховує кошти в установу банку за місцем знаходження постачальника для наступної оплати товарів, що підлягають відвантаженню на адресу покупця на умовах, визначених в акредитивній заяві. Вказані кошти зберігаються на акредитиві до виконання постачальником своїх зобов'язань перед покупцем. Акредитиви можуть відкриватися як за рахунок власних коштів, так і за рахунок кредитів банку і призначені для розрахунків тільки з одним постачальником. Вони можуть бути відзивні і безвідзивні. Відзивний акредитив може бути змінений або анульований банком-емітентом без попереднього узгодження з постачальником (наприклад, у разі недотримання постачальником умов договору). Розпорядження про зміну відзивного акредитива платник може давати постачальнику тільки через банк-емітент (банк покупця), який сповіщає банк постачальника (виконуючий банк), а він, в свою чергу, постачальника. Проте документи, що відповідають умовам акредитива, подані постачальником, виконуючий банк повинен оплатити. Безвідзивний акредитив не може бути анульований або змінений без згоди постачальника, на користь якого він відкритий. Строк дії і порядок розрахунку по акредитивах встановлюється в договорі між платником і постачальником.

Графік документообігу документів операцій з постачальниками на представлено на додатку

СПИСОК ВИКОРСТАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Закон України "Про бухгалтерській облік та фінансову звітність в Україні" №966-XIV від 16.07.99р. зі змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України, 1999, N 40, ст.365.

Закон України "Про Національний банк України" // Відомості Верховної Ради, 1999, N 29, ст.238.

Закон України "Про інформацію" // Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 48, ст.650.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. №291 (В редакції станом на 25.03.2009 р.)

"Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств "Наказ МФУ від 30.11.99р. №291.

Інструкція № 7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затверджена постановою Правління НБУ від 02.08.96 № 204 (із змінами і доповненнями).

Методичні рекомендації Мінфіну № 356 - Методичні рекомендації з застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356.

Наказ Мінстату № 193 - Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинних облікових документів по обліку сировини і матеріалів".

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88

Постанова правління національного банку України "Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" N 72 від 19.02.2001р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 р. N 92.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. N 246

Інстркція з діловодства у Державній службі автомобільних доріг України. Київ 2003р. 66с.

Бутинець Ф.Ф. Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / За ред. д.е.н., проф., Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП "Рута", 2005. – 528 с.

Бухгалтерський облік в Україні. За редакцією канд. екон. наук, доцента, аудитора Хом’яка Романа Львовича. Видання третє, доповнене і перероблене. Львів "Інтелект-Захід", 2004.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова, ТОВ "Баланс-Клуб", 2000.

Виноградова О. Б. Науково методичні засади навчальної дисципліни "Діловодство"’// Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.–2005.– №1.– С. 65-67.

Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / Під ред. М.В. Кужельного. - 5-те видання, доповнене і перероблене. - К.: А.С.К., 2001. - 223 с.

Даньків Й.Я., Лучко М.Р., Остап'юк М.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. Київ "Знання-Прес", 2003.

Документалістика Кунченко-Харченко В.І. Документалістика. - Черкаси: ЧДТУ, 2006.-147 с.

Котдієва Я. І. Документообіг: організація та ведення . – 3-тє вид., перероб. і доп. – Х.: Фактді, 2002. – 163 с.

Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – К.: КНЕУ, 2001. – 334 с.

Кушнаренко Н. Н., Документоведение / Н. Н. Кушнаренко. - 7-е изд., стереотип. - К. : Знання, 2006. - 459 с

Менеджмент Шегда А.В. Менеджмент: Підручник. — К.: Знання, 2004. —687 с.

Навчально-методичне забезпечення курсу "Менеджмент" для бакалаврів економіки укладачі: Соболь С. М., канд. ек. наук, доцент Шершньова З. Є., канд. ек. наук, доцент Київ КНЕУ 2000

Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; 2-е вид., доп. і пре роб. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 567с.

Організація бухгалтерського обліку. Вправи, ситуації, тести. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" / За ред. Ф.Ф. Бутинець; 2-е вид., доп. і пре роб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 288с.

Пархоменко. В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. ч.9. Луганськ "Футура", 2006.

Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 448 с.

Сучасне діловодство : Навчальний посібник / Віолетта Блощинська, ; М-во освіти і науки України, Інститут менеджменту та економіки "Галицька академія". - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 319 с.

Теорія бухгалтерського обліку Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: Знання, 2004. — 447 с.

Tкаченко, Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України : Підручник / Ткаченко Н.М. ─ 6-те вид. ─ К.: А.С.К., 2002, 2003 . ─ 784с.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [16] 17

скачать реферат скачать реферат

Новинки
Интересные новости


Заказ реферата
Заказать реферат
Счетчики

Rambler's Top100

Ссылки
Все права защищены © 2005-2020 textreferat.com